Raadsvergadering 18 december 2008

Track    Onderwerp

  1. Opening en presentie (01:02)
  2. Spreekhalfuur raadsleden, deel 1 (13:09)
  3. Spreekhalfuur raadsleden, deel 2 (09:55)
  4. Vaststellen agenda (0:50)
  5. Spreekrecht burgers (0:08)
  6. Vaststellen besluitenlijst 30-10-2008 (0:12)
  7. Vaststellen besluitenlijst 13 en 14-11-2008 (0:22)
  8. Afdoening lijst ingekomen stukken (20:01)
  9. Verantwoording leden AB gem. regelingen (04:22)
  10. Controleprotocol jaarrekening 2008 (03:53)
  11. Belastingverordening OZB 2009 (02:38)
  12. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, eerste termijn (16:37)
  13. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, beantwoording (11:24)
  14. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, tweede termijn (11:51)
  15. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, beantwoording (06:06)
  16. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008, moties (03:48)
  17. Rekening Courantovereenkomst 2009 (0:11)
  18. Heffing en invordering leges 2009 (0:15)
  19. Verordening afvalstoffenheffing 2009 (0:12)
  20. Subsidie openbare bibliotheek 2007, deel 1 (01:32)
  21. Subsidie openbare bibliotheek 2007, deel 1 (02:38)
  22. Voorkeursrecht Einderveld (0:23)
  23. Procedureverordening planschade (0:11)
  24. Kostenvergoeding bezwaarfase (0:11)
  25. Instellen auditcommissie Onderbanken (0:10)
  26. Benoemen externe leden rekenkamercommissie (0:39)
  27. Initiatiefvoorstel Pieper/Raes rekenkamercommissie Parkstad (05:54)
  28. Motie Veolia CDA, schorsing (0:25)
  29. Motie Veolia CDA, eerste termijn (12:35)
  30. Motie Veolia CDA, beantwoording (07:44)
  31. Motie Veolia CDA, tweede termijn (11:42)
  32. Motie voedselbank VVD, eerste termijn (18:18)
  33. Motie voedselbank VVD, tweede termijn (10:43)
  34. Sluiting (01:43)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019